Tarieven

Tarieven en overig

Het eerste consult kost € 80,- 

Vervolgconsulten bedragen € 60,--    (tarieven 1-1-2023)


Bij afzeggingen minder dan 24 uur vantevoren of niet verschijnen,wordt er 50% in rekening gebracht,vanwege de gereserveerde tijd.

 

De consultkosten worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk)oed aangezien ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging NWP.

De beroepsvereniging stelt strenge eisen aan opleiding, praktijkvoering en nascholing.

Tevens ben ik aangesloten bij het CAMCOOP (klachtenregeling).


Voor meer informatie over mijn beroepsvereniging:

ww.nwp-natuurgeneeskunde.nl


AGB code praktijk: 90002934

AGB code zorgverlener: 90024080


DISCLAIMER
Selma Bijl is geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals.Zij zal nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct medisch professionele hulp in te roepen.
Natuurgeneeskunde en Acupunctuur en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen wel een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

.

Privacy Statement:

De BeroepsverenigingvoorNatuurgeneeskundigWerkendeProfessionals (hierna:NWP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In dit PrivacyPolicy willen we helder een transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.De NWP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:

- Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderepartijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als NWP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid,of in algemenere zin,vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via NWP email:

info@nwp-natuurgeneeskunde.nl