Tarieven

Het eerste consult kost € 75,- 

Vervolgconsulten bedragen € 57,50    (tarieven 1-1-2020)


 

De consultkosten worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed aangezien ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging NWP. De beroepsvereniging stelt strenge

eisen aan opleiding, praktijkvoering, bij- en nascholing en is aangesloten bij het KAB (Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen). Op de website van de NWP kunt u hier meer over lezen: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

 

.

Privacy Policy

De BeroepsverenigingvoorNatuurgeneeskundigWerkendeProfessionals (hierna:NWP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In dit PrivacyPolicy willen we helder een transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.De NWP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in iedergeval:

- Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderepartijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als NWP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid,of in algemenere zin,vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via NWP email: info@nwp-natuurgeneeskunde.nl

Tarieven en overig